Großherzogtum Hessen-Darmstadt

Münzstätten: A = Berlin H = Darmstadt

 

Ludwig III., 1848 - 1877

Wert Jaeger-Nr. Jahr Exemplare
10 Mark 213 1872 H 29.800
1873 H 432.020
20 Mark 214 1872 H 183.352
1873 H 520.775
2 Mark 66 1876 H 202.108
1877 H 338.000
2 Mark 67 1875 H 148.035
1876 H 290.450
5 Mark 215 1877 H 102.682
10 Mark 216 1875 H 190.992
1876 H 513.081
1877 H 93.800
20 Mark 217 1874 H 134.192

 

Ludwig IV., 1877 - 1892

Wert Jaeger-Nr. Jahr Exemplare
2 Mark 68 1888 A 22.350
5 Mark 69 1888 A 8.940
5 Mark 218 1877 H 78.776
10 Mark 219 1878 H 132.341
1879 H 440.487
1880 H 109.132
1888 A 35.764
2 Mark 70 1891 A 62.650
5 Mark 71 1891 A 25.060
10 Mark 220 1890 A 53.621
20 Mark 221 1892 A 25.000

 

Ernst Ludwig, 1892 - 1918

Wert Jaeger-Nr. Jahr Exemplare
10 Mark 222 1893 A 53.621
20 Mark 223 1893 A 25.000
2 Mark 72 1895 A 53.700
1896 A 8.950
1898 A 33.950
1899 A 53.700
1900 A 8.950
5 Mark 73 1895 A 39.380
1898 A 37.480
1899 A 17.900
1900 A 17.900
10 Mark 224 1896 A 35.800
1898 A 74.800
20 Mark 225 1896 A 15.000
1897 A 45.000
1898 A 70.000
1899 A 40.000
1900 A 40.000
1901 A 80.000
1903 A 40.000
20 Mark 226 1905 A 45.000
1906 A 85.000
1908 A 40.000
1911 A 150.000
400. Geburtstag Philipps des Großmütigen¹
2 Mark¹ 74 1904 A 100.000
5 Mark¹ 75 1904 A 40.000
3 Mark 76 1910 A 200.000
Zum 25. Jahrestag seines Regierungsantritts²
3 Mark² 77 1917 A 1.333